نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

آلومینیوم سولفات اکتادکاهیدرات Aluminum Sulfate Octadecahydrate

Aluminum Sulfate Octadecahydrate CAS #: 7784-31-8   Linear Formula: Al2(SO4)3• 18H2O Purity: Reagent grade   weight: 1kg & 250g

آلومینیوم فسفات Aluminum Phosphate

Aluminum Phosphate CAS #: 7784-30-7        Linear Formula: AlPO4 Purity: Reagent grade   weight: 500g & 100g

آلومینیوم نیترات نوناهیدرات Aluminum Nitrate Nonahydrate

Aluminum Nitrate Nonahydrate CAS #: 7784-27-2      Linear Formula: Al(NO3)3 • 9H2O Purity: Reagent grade weight: 250g & 100g

آلومینیوم هیدروکسید Aluminum hydroxide

Aluminum hydroxide CAS #: 21645-51-2 Linear Formula: Al(OH)3 Purity: Reagent grade weight: 250g & 100g

آلومینیوم فلوراید Aluminum fluoride

Aluminum fluoride CAS #: 7784-18-1 Linear Formula: AlF3      Purity: Reagent grade weight: 100g    

پودر آلومینیوم Aluminum Powder

Aluminum Powder CAS #: 7429-90-5     Linear Formula: Al purity: Extra pure     Weight: 100g