نمایش 1–8 از 136 نتیجه

نمایش 9 24 36

پتاسیم سولفات Potassium Sulfate

Potassium Sulfate CAS #: 7778-80-5        Linear Formula: K2SO4 Purity: Reagent grade              Weight:

پتاسیم پرسولفات Potassium Persulfate

Potassium Persulfate CAS #: 7727-21-1     Linear Formula: K2O8S2 Purity: Reagent grade      Weight: 250g & 100g

پتاسیم پرمنگنات Potassium Permanganate

Potassium Permanganate CAS #: 7722-64-7           Linear Formula: KMnO4 Purity: Reagent grade        Weight:

پتاسیم نیترات Potassium Nitrate

Potassium Nitrate CAS #: 7757-79-1       Linear Formula: KNO3 Purity: Reagent grade            Weight: 250g

پتاسیم یدید Potassium Iodide

Potassium Iodide CAS #: 7681-11-0              Linear Formula: KI Purity: Reagent grade      

پتاسیم هگزاسیانو فرات(II) تری هیدرات Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate

Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate CAS #: 14459-95-1     Linear Formula: K4Fe(CN)6 • 3H2O Purity: Reagent grade            Weight: 25g

پتاسیم هگزاسیانو فرات(III) Potassium Hexacyano Ferrat(III)

Potassium Hexacyano Ferrat(III) CAS #: 13746-66-2           Linear Formula: K3Fe(CN)6 Purity: Reagent grade        

پتاسیم فلوراید Potassium Fluoride

Potassium Fluoride CAS #: 7789-23-3         Linear Formula: KF Purity: Reagent grade      Weight: 100g