نمایش 1–8 از 27 نتیجه

نمایش 9 24 36

ادتا کلسیم دی سدیم EDTA Calcium Di-sodium 

EDTA Calcium Di-sodium  CAS #: 62-33-9 Linear Formula: ((NaO2CCH2)2NC2H4N(CH2CO2)2Ca Purity: Reagent grade     weight: 100g

سدیم تنگستات دی هیدرات Sodium Tungstate Dihydrate

Sodium Tungstate Dihydrate CAS #: 10213-10-2     Linear Formula: Na2WO4 • 2H2O Purity: Reagent plus            Weight:

سدیم تیوسولفات پنتاهیدرات Sodium Thiosulfate Pentahydrate

Sodium Thiosulfate Pentahydrate CAS #: 10102-17-7             Linear Formula: Na2S2O3 • 5H2O Purity: Reagent grade    

سدیم تترافلوروبورات Sodium Tetrafluoroborate

Sodium Tetrafluoroborate CAS #: 13755-29-8             Linear Formula: NaBF4 Purity: Reagent grade      

سدیم سولفات انیدروس Sodium Sulfate Anhydrous

Sodium Sulfate Anhydrous CAS #: 7757-82-6    Linear Formula: Na2SO4 Purity: Reagent grade      Weight: 1kg & 250g

سدیم سلنیت Sodium Selenite

Sodium Selenite CAS #: 10102-18-8      Linear Formula: Na2SeO3 Purity: Reagent grade    Weight: 1kg & 100g & 25g

سدیم اگزالات Sodium Oxalate

Sodium Oxalate CAS #: 62-76-0     Linear Formula: Na2C2O4 Purity: Reagent grade                 Weight:

سدیم نیتریت Sodium Nitrite

Sodium Nitrite CAS #: 7632-00-0          Linear Formula: NaNO2 Purity: Reagent grade        Weight: 500g