نمایش 1–8 از 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

لیتیم تترابورات Lithium Tetraborate

Lithium Tetraborate CAS #: 12007-60-2        Linear Formula: Li2B4O7 Purity: Reagent grade          weight: 100g

لیتیم سولفات مونوهیدرات Lithium Sulfate Monohydrate

Lithium Sulfate Monohydrate CAS #: 10102-25-7 Linear Formula: Li2SO4 H2O Purity: Reagent grade      weight: 100g

لیتیم استئارات Lithium Stearate

Lithium Stearate CAS #: 4485-12-5 Linear Formula: CH3(CH2)16CO2Li Purity: Reagent grade weight: 100g

لیتیم نیترات Lithium Nitrate

Lithium Nitrate CAS #: 7790-69-4 Linear Formula: LiNO3 Purity: Reagent grade           weight: 100g

لیتیم هیدروکسید مونوهیدرات Lithium Hydroxide Monohydrate

Lithium Hydroxide Monohydrate CAS #: 1310-66-3   Linear Formula: LiOH • H2O Purity: Reagent grade        weight: 100g

لیتیم فورمات مونوهیدرات Lithium Formate Monohydrate

Lithium Formate Monohydrate CAS #: 6108-23-2  Linear Formula: LiCHO2 • H2O Purity: Reagent grade   weight: 100g

لیتیم فلوراید Lithium Fluoride

Lithium Fluoride CAS #: 7789-24-4    Linear Formula: LiF Purity: Reagent grade     weight: 100g

تری لیتیم سیترات تتراهیدرات Tri-lithium Citrate Tetrahydrate

Tri-lithium Citrate Tetrahydrate CAS #: 6080-58-6    Linear Formula: Li3C6H5O7 • 4H2O Purity: Reagent grade      weight: 100g