نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

پتاسیم پرمنگنات Potassium Permanganate

Potassium Permanganate CAS #: 7722-64-7           Linear Formula: KMnO4 Purity: Reagent grade        Weight:

منگنز سولفات مونوهیدرات Manganese(II) Sulfate Monohydrate

Manganese(II) Sulfate Monohydrate CAS #: 10034-96-5 Linear Formula: MnSO4• H2O Purity: Reagent grade weight: 250g & 100g

منگنز استات تتراهیدرات Manganese(II) Acetate Tetrahydrate

Manganese(II) Acetate Tetrahydrate CAS #:  6156-78-1  Linear Formula: Mn(C2H3O2)2• 4H2O Purity: Reagent grade     weight: 250g & 100g