نمایش 1–8 از 185 نتیجه

نمایش 9 24 36

پودر نیکل Nickel Powder

تومان
Nickel Powder CAS #: 7440-02-0 Linear Formula: Ni Purity: Extra pure Weight: 25g

کلین اکسی 15 زندگی سبز®

کلیـن اکسـی یـک محصـول دوسـتار محیط زیسـت اسـت و تمام اجـزای آن ایمـن و زیسـت تخریـب پذیـر اسـت. ضدعفونــی کننــده

کلین اکسی 5 زندگی سبز®

کلیـن اکسـی یـک محصـول دوسـتار محیط زیسـت اسـت و تمام اجـزای آن ایمـن و زیسـت تخریـب پذیـر اسـت و بعـد

کلین اکسی RTU زندگی سبز®

کلیـن اکسـی یـک محصـول دوسـتار محیط زیسـت اسـت و تمام اجـزای آن ایمـن و زیسـت تخریـب پذیـر اسـت و بعـد

لاکوساید 17 زندگی سبز®

لاکوســاید یــک محصــول دوســتار محیط زیســت اســت و تمــام اجــزای آن ایمــن و زیســت تخریــب پذیـر اسـت و تاییدیـه هـای

پتاسیم سولفات Potassium Sulfate

Potassium Sulfate CAS #: 7778-80-5        Linear Formula: K2SO4 Purity: Reagent grade              Weight:

پتاسیم پرسولفات Potassium Persulfate

Potassium Persulfate CAS #: 7727-21-1     Linear Formula: K2O8S2 Purity: Reagent grade      Weight: 250g & 100g

پتاسیم پرمنگنات Potassium Permanganate

Potassium Permanganate CAS #: 7722-64-7           Linear Formula: KMnO4 Purity: Reagent grade        Weight: